DISPOZIŢIA Nr.155 din 25.04.2016 privind delimitarea şi stabilirea secţiilor de votare în Comuna Tureni, în vederea organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA TURENI

– PRIMAR –                                                                           ______________________________________________________________

D I S PO Z I Ţ I A  Nr.  155

din 25.04.2016

privind delimitarea şi stabilirea secţiilor de votare în Comuna Tureni,

în vederea organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016

 

Primarul comunei Tureni, judeţul Cluj ;

Având în vedere prevederile:

–   Adresa cu nr. 5840 din 19.04.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj,

–  Legea 115/2015 alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,

–     Legea 215/2001 privind administraţiei publice locale,

 

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 63 alin. 1 lit. e ) , art. 68 precum şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

 

   D I S P U N E:

             Art. 1. Delimitarea unui număr de 5 secţii de votare în Comuna Tureni, jud. Cluj, precum si stabilirea sediilor acestora, după cum urmează:

 

Nr. crt. Număr secţie Delimitare adresă
1 626 Primăria Tureni, nr. 243, Tureni, jud. Cluj
2 627 Căminul Cultural Ceanu – Mic, nr. 184, Ceanu – Mic, jud. Cluj
3 628 Scoala cu Cls. I – IV Comşeşti, nr. 111, Comşeşti, jud. Cluj
4 629 Şcoala cu cls. I – IV Mărtineşti, nr. 60, jud. Cluj
5 630 Şcoala cu cls. I – IV Miceşti, nr. 57, jud. Cluj

 

Art. 2. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii se incredintează Primarului Tureni.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Tureni, în termenul prevăzut de lege către Autoritatea Electorală Permanenta a jud. Cluj, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Poliţia Rurală Tureni.

 

PRIMAR                                                                         AVIZAT

MĂNĂILĂ ELENA DANIELA                                SECRETAR AL COMUNEI TURENI

OLTEAN GABRIEL IOAN