Cadrul European general şi SOLVIT

Cadrul European general şi SOLVIT

 

Uniunea Europeană conferă drepturi şi oportunităţi cetăţenilor europeni şi companiilor europene. Oportunitatea de a locui, a lucra, a studia sau de a deschide o afacere într-un stat membru trebuie să fie exploatată la adăpostul drepturilor conferite de acquis-ul European

SOLVIT încearcă să vină în întâmpinarea persoanelor fizice şi juridice care îşi exercită drepturile în Uniunea Europeană.

 

Centrul SOLVIT Româniafuncţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.

 

Obiectivul acestuia este de a soluţiona problemele concrete cu care se confruntă cetăţenii români sau companiile româneşti în relaţia cu administraţiile naţionale din cadrul U.E., în legătură cu aplicarea incorectă a normelor legate de piaţa unică

 

 

Ce este SOLVIT?

 

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieţei interne, care  se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein din cadrul Spaţiului Economic European – SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administraţiilor naţionale, Comisia Europeană coordonând reţeaua centrelor naţionale.

SOLVIT funcţionează din luna iulie 2002, iar în România din 2007, în cadrul coordonatorului afacerilor europene, în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Centrele SOLVIT se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetăţenilor, cât şi a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluţii pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVIT este gratuit.

 

 

Cum funcţionează SOLVIT?

 

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din SM de cetățenie sau de stabilire, fie din SM care deține o legătură administrativă cât mai stransă cu petentul) șicel responsabil (centrul SOLVIT din SM în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE).

 

Centrul SOLVIT România poate fi implicat sub 2 forme:

În calitate de centru de origine (Home center, HC): primeşte solicitări din partea cetăţenilor sau firmelor din România care întâmpină probleme cu administraţia altui stat membru; centrul SOLVIT român contactează centrul SOLVIT din statul unde a apărut problema, acesta din urmă fiind cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în colaborare cu administraţia naţională competentă.

În calitate de centru responsabil (Lead Center, LC): primeşte cazuri transmise de alte centre SOLVIT, generate de acţiunile incorecte ale autorităţilor române care aplică legislaţia din domeniul Pieţei Interne a Uniunii Europene; în această calitate centrul SOLVIT România este cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în cooperare cu autoritatea competentă, în termenul stabilit.

Practic, când o plângere este înaintată SOLVIT, centrul local (HC) verifică iniţial detaliile sesizării pentru a se asigura că este prezentă o situaţie de aplicare necorespunzătoare a dreptului european şi că plângerea este însoţită de toate informaţiile necesare pentru o estionare eficientă, respectiv obţinerea soluţiei scontate.

După această evaluare, cazul este introdus în baza de date electronică şi informaţia va fi transmisă automat centrului SOLVIT din statul membru în care a survenit problematica semnalată – centrul responsabil (LC), care trebuie să confirme preluarea cazului în termen de o săptămână. Acest lucru depinde de fundamentarea juridică corectă şi completă a plângerii, precum şi de posibilitatea soluţionării practice a situaţiei semnalate.

SOLVIT protejează datele personale ale petenţilor săi, Centrul SOLVIT România fiind înregistrat ca operator de date în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

 

Criteriile de admisibilitate ale unei petiţii SOLVIT

SOLVIT poate examina orice problemă care îi este prezentată spre soluţionare, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în criteriile sale de competenţă

Astfel, pentru ca SOLVIT să poată intervene în soluţionarea unei probleme cauzate de încălcarea dreptului UE, plângerea trebuie să îndeplinească cumuzlativ următoarele criterii:

 • să fie vorba de o încălcare a legislaţiei UE de către o autoritate publică a unui stat membru UE/SEE;
 • să fie vorba de o problemă concretă;
 • să existe un element transfrontalier (problema sesizată să implice două state membre, să nu fie pur internă);
 • să nu fie demarată o procedură judiciară în vederea soluţionării ei.

 

Cu ce NU se ocupă SOLVIT?

SOLVIT nu se ocupă de problemele survenite la nivelul întreprinderilor sau între consumatori şi întreprinderi şi nici de plângeri la adresa instituţiilor UE; totodată, SOLVIT nu intervine între angajator şi angajat sau când există proceduri judiciare în curs.

Pentru a se adresa SOLVIT, petenţii trebuie să se confrunte cu o problemă reală, în care legislaţia europeană a fost aplicată în mod necorespunzător. Dacă la evaluarea cazului nu este identificat acest element, petiţia nu poate fi tratată prin SOLVIT.

SOLVIT nu este o reţea de informaţii sau de consultanţă juridică. Pentru astfel de situaţii, puteti beneficia de serviciile Europa Ta-Consiliere (Your Europe Advice-YEA), punând  o intrebare prin intermediul formularului on-line sau telefonic .

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/enquiry/index_ro.htm

Europa Ta – Consiliere reuneşte experti juridici independenti care vă oferă consiliere gratuită şi personalizată cu privire la drepturile de care beneficiaţi în UE, în limba dumneavoastră maternă şi în termen de o saptămană de la primirea întrebării.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

http://europa.eu/youreurope/advice/about_ro.htm

Punctul de plecare este site-ul Europa Ta, care furnizează informaţii despre drepturile de care beneficiază cetăţenii/întreprinderile în Europa. Site-ul oferă sfaturi practice persoanelor care locuiesc, studiază, muncesc, fac cumpărături sau călătoresc în alte ţări din UE, precum şi companiilor care îşi desfăşoară activitatea în cel puţin două state membre. Portalul Europa Ta este principala sursă de informaţii pe aceste teme şi poate fi accesat la următorul link:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

Totodată este pus la dispoziţia publicului şi un număr gratuit valabil peste tot în UE – 0080067891011

 

Ce poate face SOLVIT pentru dumneavoastră?

SOLVIT îndeplineşte un rol de intermediar, colectează plângeri  şi se ocupă cu cazuri legate de aplicarea incorectă a prevederilor europene.  Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:

 • Recunoaşterea profesională a calificărilor profesionale ori diplomelor în alte state membre
 • Securitate socială (ex: calcularea pensiilor atunci când un cetăţean a lucrat în 2 sau mai multe state membre)
 • Libera circulaţie a persoanelor (ex: obţinerea permiselor de şedere, controlul la frontieră)
 • Înmatricularea autovehiculelor, permisele de conducere
 • Accesul pe piaţă a produselor şi serviciilor

 

Cazuri de succes

 • SOLVIT RO (ca centru responsabil) a intervenit  pe lângă Casa Naţională de Pensii Publice pentru emiterea deciziei de pensie naţională, pentru o petentă, cetăţean român, stabilită în Italia. Aceasta a depus cererea de pensionare la autoritatea competentă din Italia, care a solicitat Casei de pensii din România stabilirea pensiei aferente perioadei de activitate din România. În ciuda unor solicitări repetate, atât din partea autorităţii italiene, cât şi a petentei, nu s-a primit niciun răspuns timp de aproximativ un an. În urma intervenţiei SOLVIT RO, situaţia dosarului a fost clarificată şi a fost emisă decizia de pensie.

 

Exemple de situaţii în afara sferei de competenţe SOLVIT

Există situaţii în care petiţiile nu se încadrează în competenţa SOLVIT, pentru că nu respectă unul dintre criteriile SOLVIT, de exemplu caracterul transfrontalier sau cerinţa ca aplicarea necorespunzătoare a prevederilor europene să fie cauzată de o autoritate publică.

 1. Solvit RO a primit petiţii care vizau drepturile salariale a unei categorii socio-profesionale din România (solicitarea de majorări salariale), ajutorul de căldură acordat persoanelor cu venit redus (recalcularea întreţinerii la bloc) sau acordarea de locuinţe sociale (prioritizarea cererilor depuse la ANL), respectiv atitudinea autorităţilor publice locale. Din păcate, în absenţa unui element transfrontalier, SOLVIT, nu este competent pentru a gestiona probleme de acest fel, care se referă la o situaţie juridică cu caracter integral românesc.
 2. SOLVIT RO a primit petiţii privind concurenţa neloială sau din domeniul protecţiei consumatorilor. Entităţile care au cauzat problema fiind din domeniul privat, nu autorităţi publice, problemele respective nu se încadrează în sfera de competenţă SOLVIT

Informare şi promovare

Dorim creşterea pe o scară mai largă a sensibilizării privind SOLVIT, astfel încât toţi cetăţenii şi întreprinderile care întâmpină o problemă de aplicare necorespunzătoare a normelor UE, de către autorităţile publice, vor putea face apel la SOLVIT.

În consecinţă, încurajăm trimiterile din paginile de internet ale altor organizaţii, asociaţii sau organisme naţionale către paginile web ale SOLVIT. Pentru ilustrarea unui astfel de link, vă putem furniza la cerere logo-ul SOLVIT

Totodată, în scopul informării şi al promovării, dispunem de o broşură cu întrebări generale despre SOLVIT în toate limbile UE.

http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/brochures/2008-07/web_km8107129_ro.pdf

Pentru alte materiale promoţionale, logo sau pliante accesaţi aici:

http://ec.europa.eu/internal_market/solvit/promo/cartoons_en.html

CONCLUZIE:

Cetăţenii şi companiile se pot adresa SOLVIT prin următoarele mijloace:

-prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web

-pe adresa de e-mail: solvit@mae.ro, gestionată de echipa SOLVIT România;

– la linia telefonică TELVERDE SOLVIT 0800 672 507, pentru apelurile de pe teritoriul României, respectiv 0040 374 300 270 pentru apelurile din străinătate.