Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu

ERATĂ LA

ANUNȚ

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință, profil comercial, în vederea desfășurării unor activități de medicină stomatologică, aflat în imobilul situat în localitatea Tureni nr. 211A, comuna Tureni, județul Cluj, aparținând domeniului privat al Comunei Tureni

 

Prin prezentul, Comuna Tureni revine cu actualizarea termenelor privind procedura sus – menționată, care au fost modificate ținând cont de faptul ca s-a publicat acest Anunț în Monitorul Oficial Partea a VI – a nr. 111 din 11.06.2021, respectiv

 

  1. Informații privind documentația de atribuire

Eventalele solicitări de clarificări se pot transmite până în data de 30.06.2021, ora 16:00 la adresele / datele de contact precizate la secțiunea I. a prezentului. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

 

  1. Informații privind ofertele

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 14.07.2021, ora 16:00

 

  • Informații privind desfășurarea ședinței publice de deschidere a

ofertelor

Data și ora limită de deschidere a ofertelor: 15.07.2021, ora 11:00

Locul de desfășurare: Sala de consiliu a Primăriei Comunei Tureni din sediul Primăriei, adresa sat Tureni nr. 243, cod poștal 407560, comuna Tureni, județul Cluj, parter.

 

  1. Data transmiterii anunțului spre publicare

10.06.2021

ANUNȚ

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință, profil comercial, în vederea desfășurării unor activități de medicină stomatologică, aflat în imobilul situat în localitatea Tureni nr. 211A, comuna Tureni, județul Cluj, aparținând domeniului privat al Comunei Tureni

Prin prezentul, Comuna Tureni anunță demararea procedurii de licitație publică pentru încheierea contractului de închiriere al unui spațiu cu altă destinație decât locuință,  parținând domeniului privat al UAT Tureni, identificat prin elemente enumerate în continuare.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă

Denumire: COMUNA TURENI

CIF: 4378840

Adresa: sat Tureni nr. 243, cod poștal 407560, comuna Tureni, județul Cluj

Date de contact: telefon/fax: +40264310009, email primaria.tureni@yahoo.com

Persoană de contact: Raluca Boșcăneanu, expert achiziții

2. Informații generale privind obiectul procedurii

Procedura are ca obiect închirierea unui spaţiu aparținând domeniului privat al Comunei Tureni, cu altă destinație decât locuință, profil comercial, pentru prestări de servicii – MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ, situat în sat Tureni nr. 211A, județul Cluj.

Spațiul este compus din încăpere având suprafaţa utilă de 32,09 mp şi cota de 1/4 din suprafaţa de 59,63 mp reprezentând spaţiile comune, din imobilul situat în localitatea Tureni nr. 211A, județul Cluj. Spaţiul este situat în zona centrală a localităţii Tureni, fiind considerată zonă importantă de interes comercial.

Spaţiul se va pune la dispoziţia chiriașului cu care se încheie contractul în termen de 5 zile lucrătoare de la data incheierii contractului. Spaţiul nu este grevat de ipoteci sau litigii privind dreptul de proprietate.

3. Informații privind documentația de atribuire

Documentația de atribuire este pusă la dispoziția persoanelor interesate în format electronic la adresa de internet comunatureni.ro, secțiunea Anunțuri Primăria Tureni, în cadrul postării Anunț privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu.

Documentația de atribuire se poate solicita în format hârtie printr-o cerere scrisă transmisă la sediul Primăriei Comunei Tureni personal, prin poștă / curier, prin fax sau prin email la adresele / datele de contact precizate la secțiunea I. a prezentului. Termenul de predare a documentației solicitate este de 4 zile lucrătoare de la data primirii cererii. Documentația de atribuire în format hârtie se predă doar persoanei interesate care a formulat cererea, la sediul Primăriei Comunei Tureni, contra cost, contravaloarea acesteia fiind de 10 lei / exemplar. Contravaloarea documentației de atribuire se achită la Casieria Primăriei Comunei Tureni.

Documentația de atribuire se poate solicita în format electronic printr-o cerere scrisă transmisă la sediul Primăriei Comunei Tureni personal, prin poștă / curier, prin fax sau prin email la adresele / datele de contact precizate la secțiunea I. a prezentului. Termenul de transmitere a documentației solicitate este de 4 zile lucrătoare de la data primirii cererii. Documentația de atribuire în format electronic se va transmite pe e-mail persoanei interesate la adresa specificată în acest sens în cerere.

Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei de predare / transmitere prevăzute anterior să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana de contact pentru documentația de atribuire este Raluca Boșcăneanu, expert achiziții, din cadrul Biroului Financiar Contabil, Achiziții și Arhivă al Primăriei, telefon / fax 0264310009, email primaria.tureni@yahoo.com.

Eventalele solicitări de clarificări se pot transmite până în data de 14.06.2021, ora 16:00 la adresele / datele de contact precizate la secțiunea I. a prezentului. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenele anterioare, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

4. Informații privind ofertele

Ofertele se redactează în limba română. Ofertele se depun la sediul autorității contractante din sat Tureni nr. 243, cod poștal 407560, comuna Tureni, județul Cluj, la Registratură, în doua exemplare originale, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora. Persoanele interesată au obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Conținutul ofertelor rămâne confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 28.06.2021, ora 16:00

5. Informații privind desfășurarea ședinței publice de deschidere a

ofertelor

Data și ora limită de deschidere a ofertelor: 29.06.2021, ora 11:00

Locul de desfășurare: Sala de consiliu a Primăriei Comunei Tureni din sediul Primăriei, adresa sat Tureni nr. 243, cod poștal 407560, comuna Tureni, județul Cluj, parter.

6. Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii

Tribunalul Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca 400117, județul Cluj, telefon: 0264 596 111, 0264 431 057, 0264 431 908, 0264 595 812; email tr-cluj-reg@just.ro

Termenul de transmitere a eventualelor contestații: 20 de zile de la data primirii comunicării privind rezultatul evaluării ofertelor.

7. Data transmiterii anunțului spre publicare si documente, 07.06.2021

Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu

Documentatie atribuire procedura inchiriere spatiu