ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT PRESCOLARI SI ELEVI

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA TURENI

localitatea TURENI , str. Principală nr. 243

tel/fax: 0264-310009 E-mail : primaria.tureni@yahoo.com

 

ANUNT CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT

PRESCOLARI SI ELEVI

 

 

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,

       Primaria comunei Tureni, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 07.03.2016 , ora 10,00 si interviu in data de 10.03.2016, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata , de sofer , categoria “D”, pentru microbuzul scolar , 16+1 locuri (transpost prescolari si elevi ) – 1 norma ,

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

 

 1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
 2. Are cetatenie romana,
 3. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit ,
 4. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
 5. Are capacitate deplina de exercitiu ,
 6. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
 7. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ,
 8. Nu a fost condamnata sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 

 1. Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de sofer transport elevi .
 2. Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala . Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta atestata cu certificat / diploma ,
 3. Poseda permis de conducere categoria “D”  ,
 4. Poseda atestat pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR ,
 5. Poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera ,
 6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,
 7. Aviz psihologic ,
 8. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si vechimea de conducator auto , de minim 4 ani,
 9. Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomnadare de la ultimul loc de munca ,
 10. Asigura transportul elevilor de la domiciliu din comuna Tureni la scoli si retur ,
 11. Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
 12. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
 13. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
 14. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
 15. Mentine masina in stare buna de functionare ,
 16. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT  Tureni , in conformitate cu  nevoile unitatii de invatamant  si a primariei ,
 17. Abilitati de relationare – comunicare ,
 18. Abilitati pentru munca in echipa ,
 19. Disponibilitate la un program flexibil .

 

 1. Concursul va consta in:

 

 • Proba scrisa

           _____________

       a.Data si ora desfasurarii : 07.03.2016 , ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Tureni in sala mare de sedinte a Consilului Local ,

 

                         3.2.      Interviu /proba practica ,

                                     _______________________

       a.Data si ora desfasurarii :10.03.2016, ora 10,00,

 1. Locul desfasurarii : Sediul  Primariei  comunei Tureni  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

 

 1. Bibliografie :

                        4.1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.

                      4.2.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , versiune consolidate la data de 25/05/2015.

                      4.3.HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier , versiune consolidata la data de 12.01.2012,

                     4.4.HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

 

 1. Componenta dosarului de concurs :

                     5.1. Opis.

                     5.2. Cerere de inscriere la concurs  adresata Primarului  comunei – conform modelului pe care il gasiti la registratura primariei

                     5.3. Declaratia pe propia raspundere, conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, respectiv daca persoana care candideaza pe post are sot/sotie sau rude sau afini  pana la gradul al treilea  inclusiv, care sunt salariati ai Scolii Gimnaziale Tureni si a structurilor apartinatoare aflati intr-o pozitie de conducere , control , autoritate  cu  postul scos la concurs .

                     5.4.Declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a fost si  nu  este urmarit penal- conform modelului care se gaseste la registratura primariei.

                     5.5. Copie legalizata  act de identitate sau orice alt document care  atesta identitatea,potrivit legii , dupa caz,

                     5.6.In cazul in care candidatul si-a schimbat numele , se solicita copii legalizate dupa documentele care atesta  schimbarea numelui – certificat de casatorie  sau dovada schimbarii numelui  ,

                    5.7. Copii  legalizate dupa documentele care sa  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atesta efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care sa ateste  indeplinirea conditiilor specifice  pentru fiecare post pentru care candidatul i-si depune dosarul ,

                    5.8. Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  in original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si copie conform cu originalul  dupa ultimul contract individual de munca  ,

                    5.9. Cazier judiciar ,

                    5.10, Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica , corespunzatoare eliberata cu cel mult sase luni  anterior delurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate . Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii .

                    5.11. Curiculum vitae in format European  care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate  in format European .

                     5.12. Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului .

 

      NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  .

 

 1. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Tureni, judetul Cluj. 

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-310009  

 

 

 

 

 

ACTIVITATI

 

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 03.02.2016

 

2.DOSARELOR DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI TURENI, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  29.02.2016, INTERVAL ORAR :10,00 -15,00

        3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI  01.03.2016

         4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  01.03.2016-ORA 15,00

          5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 02.03.2016 ORA 14,00

           6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 03.03. 2016, ORA 14,00

            7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 07.03. 2016 – ORA 10,00

           8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 08.03.2016

           9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 09.03.2016 -ORA 10,00

          10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 09.03.2016 ORA 15,00 

            11.SUSTINEREA INTERVIULUI 10.03.2016-ORA 10,00              

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      10.03.2016 –ORA 15,00

 1. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI PANA PE DATA DE 11.03.2016 ORA 12,00

           14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 14.03.2016-ORA 12,00

           15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 14.03. 2016-ORA 15,00

NUMIREA PE FUNCTIE  17.03.2016 – 22.03.2016

 

 

 

PRIMAR

Daniela Elena MĂNĂILĂ