ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,

       Primaria comunei Tureni, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 29.02.2016 , ora 10,00 si interviu in data de 02.03.2016, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata, de muncitor necalificat – 1 norma

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

 

 1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
 2. Are cetatenie romana,
 3. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit ,
 4. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
 5. Are capacitate deplina de exercitiu ,
 6. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
 7. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ,
 8. Nu a fost condamnata sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 

 1. Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de muncitor necalificat.
 2. Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala .,
 3. Abilitati de relationare – comunicare ,
 4. Abilitati pentru munca in echipa ,
 5. Disponibilitate la un program flexibil .
 6. Vechime în munca de minim 5 ani

 

 1. Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă practica şi interviu   

3.1. Proba practica.

 1. Data si ora desfasurarii probei practice: 29.02.2016 , ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Tureni.

 3.2.      Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :02.03.2016, ora 10,00,

 1. Locul desfasurarii : Sediul  Primariei  comunei Tureni  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

 

 1. Bibliografie :
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II – Domeniu de aplicare şi Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 3. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014,pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Capitolul V – Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide, art. 36 – art. 39 şi Capitolul VI –  Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică, art. 46 – art. 52.

 

 1. Componenta dosarului de concurs :

                     

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Tureni;
 2.          b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4.         d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5.         e) cazierul judiciar;
 6.         f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.          g) curriculum vitae;

            h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

      NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  .

 

 1. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Tureni, judetul Cluj. 

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-310009 

 

 

ACTIVITATI

 

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 19.01 2016

 

2.DOSARELOR DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI TURENI, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  19.02.2016, INTERVAL ORAR :10,00 -15,00

        3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI  22.02.2016

         4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  22.02.2016-ORA 15,00

          5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 23.02.2016 ORA 14,00

           6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 24.02. 2016, ORA 14,00

            7.SUSTINEREA PROBEI PRACTICE 29.02.2016 – ORA 10,00

           8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI PRACTICE 29.02.2016

           9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE E PANA IN DATA DE 01.03.2016 -ORA 12,00

          10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 01.03.2016 ORA 15,00 

            11.SUSTINEREA INTERVIULUI 02.03.2016-ORA 10,00              

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      02.03.2016 –ORA 15,00

 1. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI PANA PE DATA DE 03.03.2016 ORA 12,00

           14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 03.03.2016-ORA 13,00

           15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 04.03.2016-ORA 14,00

NUMIREA PE FUNCTIE  07.03.2016 – 14.03.2016

 

 

 

PRIMAR

Daniela Elena MĂNĂILĂ