ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ

ANUNT CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL,  

ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ

 

 

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,

       Primaria comunei Tureni, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 16.01.2017 , ora 10,00 si interviu in data de 19.01.2017, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata, de inspector de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul BIROULUI FINANCIAR CONTABIL,  ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ  – 1 norma

      Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

 

 1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
 2. Are cetatenie romana,
 3. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit ,
 4. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
 5. Are capacitate deplina de exercitiu ,
 6. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
 7. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ,
 8. Nu a fost condamnata sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 

 1. Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul BIROULUI FINANCIAR CONTABIL,  ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ

 

Pentru participare, candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice, de lungă urată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 

 1. Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu   

3.1. Proba scrisă.

 1. Data si ora desfasurarii probei scrise: 16.01.2017 , ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Tureni.

 3.2.      Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :19.01.2017, ora 10,00,

 1. Locul desfasurarii : Sediul  Primariei  comunei Tureni  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

 

 1. Bibliografie :

 

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. – Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
 3. – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Codul Fiscal
 5. Codul de Procedura Fiscala
 6. Constituţia României

 

 1. Componenta dosarului de concurs :

                     

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. |[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|
 3. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  .

 

 1. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Tureni, judetul Cluj. 

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-310009 

 

 PRIMAR

Daniela Elena MĂNĂILĂ

 

 ACTIVITATI

 

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 14.12 2016

 

2.DOSARELOR DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI TURENI, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  10.01.2017, INTERVAL ORAR :10,00 -15,00

        3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI  11.01.2017 ora 16.

         4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  11.01.2017 ora 16

          5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 12.01.2017 ORA 13,00

           6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 13.01.2017 ORA 13,00

            7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 16.01.2017 – ORA 10,00

           8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 16.01.2017

           9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE E PANA IN DATA DE 17.01.2017 -ORA 12,00

          10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 17.01.2017 ORA 15,00 

            11.SUSTINEREA INTERVIULUI 19.01.2017 -ORA 10,00              

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      19.01.2017 –ORA 15,00

           13.DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI  PANA PE DATA DE 20.01.2017 ORA 12,00

           14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 23.01.2017 -ORA 13,00

           15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 31.10.2016-ORA 14,00

NUMIREA PE FUNCTIE  26.01.2017 – 29.01.2017

 

 PRIMAR

Daniela Elena MĂNĂILĂ