Anunt intentie concurs ocupare post vacant Consilier Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism

Având în vedere că în Organigrama şi Statul de Funcţii ale Primăriei comunei Tureni, avem prevăzută funcţia publică de executie Consilier  Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism, post care este vacant, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia noastra de a organiza concurs pentru ocuparea acestui post în data de 29 februarie 2016  ora 10 – proba scrisa si in 2 martie 2016 ora 10 – interviul, la sediul Primariei comunei Tureni. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial la sediul Primariei comunei Tureni.

Menţionăm că nu dorim testare profesională.

Pentru participare, candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă urată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea cadastru, agricol sau construcţii;

-9 ani vechime in specialitatea studiilor

-cunoştinţe operare calculator – nivel mediu

 

CONDIŢII GENERALE

 

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. Să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. Să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; |[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|
 2. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 3. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici.

3.Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. H.G. 1086/2013 pentru aorobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii 672/2002 privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 2. Legea 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare