Anunt 07.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
loc. TURENI str. Principală nr. 243 tel/fax: 0264-310009 E-mail : primaria.tureni@yahoo.com

Având în vedere că în Organigrama şi Statul de Funcţii ale Primăriei comunei Tureni, avem prevăzută funcţia contractuală de coducere Şef Birou, din cadrul Biroului Administrativ şi Situaţii de Urgenţă, post care este vacant, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia noastra de a organiza concurs pentru ocuparea acestui post în data de 04 ianuarie 2017 ora 10 – proba scrisa si in 08 ianuarie 2017 ora 10 – interviul, la sediul Primariei comunei Tureni. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial la sediul Primariei comunei Tureni. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Tureni, din Comuna Tureni, nr. 243, jud. Cluj.
Pentru participare, candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă urată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea economic;
– 5 ani vechime in specialitatea studiilor

CONDIŢII GENERALE

a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) Să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR CONFORM ORDINII MENTIONATE MAI SUS SI SA VA ASIGURATI CA AVETI DEPUSE TOATE DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE A DOSARELOR .

Concursul va consta in:
Selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu
Proba scrisă.
a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 04.01.2018, ora 10,00
b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Tureni.
Interviu.
a.Data si ora desfasurarii :08.01.2018, ora 10,00,
b. Locul desfasurarii : Sediul Primariei comunei Tureni in sala mare de sedinte a Consilului Local . Probele sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 70. puncte .

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Constituţia României;
3. Legea 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
4. HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
5. Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017
6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Codul Fiscal

Date de contact .
Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Tureni, judetul Cluj.
Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon 0264-310009

PRIMAR
MĂNĂILĂ ELENA DANIELA

ACTIVITATI

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 07.12 2017

2.DOSARELOR DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI TURENI, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE 22.12.2017, INTERVAL ORAR :10,00 -14,00
3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI 27.12.2017 ora 16.
4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR 27.12.2017 ora 16
5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 28.12.2017 ORA 13,00
6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 29.12.2017 ORA 13,00
7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 04.01.2018 – ORA 10,00
8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 04.01.2018
9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE E PANA IN DATA DE 05.01.2018 -ORA 12,00
10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 05.02.2018 ORA 15,00
11.SUSTINEREA INTERVIULUI 08.01.2018 -ORA 10,00
12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI 08.01.2018 –ORA 15,00
13.DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI PANA PE DATA DE 09.01.2018 ORA 12,00
14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 09.01.2018 -ORA 13,00
15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 09.01.2017-ORA 14,00

PRIMAR
MĂNĂILĂ ELENA DANIELA